MEDIATOR AUGUSTÓW

Get Adobe Flash player

Mediacja - co to jest?

to "polubowna i pozasądowa metoda rozwiązywania sporów, w której neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów oraz wypracowaniu obopólnie akceptowalnego porozumienia".

 Zasady mediacji: 

 • dobrowolność – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym, która może być cofnięta na każdym etapie przeprowadzanej mediacji przez każdą ze stron

 • bezstronność – obie strony w procesie mediacji mają równe prawa i są traktowane jednakowo

 • poufność – postępowanie mediacyjne objęte jest tajemnicą 

 • neutralność - mediator nie narzuca stronom przeprowadzanej mediacji własnych propozycji rozwiązania sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony

 • akceptowalność - osoba mediatora, a także jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia muszą być zaakceptowane przez obie strony.

Zalety mediacji:

• postępowanie mediacyjne jest szybkie i tanie w porównaniu z procesem sądowym

• zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu

• sprzyja stronom sporu w samodzielnym wypracowaniu porozumienia akceptowalnego przez obie strony 

• obniża poziom negatywnych emocji

• pozwala stronom zrozumieć powód konfliktu, spojżeć na problem z punktu widzenia drugiej strony

• zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku.

Przedmiotem mediacji mogą być :
• sprawy o zapłatę należności
• sprawy odszkodowań
• spory rozwodowe, alimenty i ustalenie opieki rodzicielskiej
• sprawy pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą
• spory sąsiedzki
• spory pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
• spory pomiędzy poszczególnymi pracownikami
• dział spadku
• rozwiązanie lub niewykonanie umowy.
Kancelaria Mediacyjna Dialog w Augustowie - Mediator Daniel Karp zajmuje się mediacjami sądowymi oraz pozasądowymi w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, rodzinnego i nieletnich. Nie z każdym sporem musisz iść do Sądu - masz prawo do mediacji. Mediacja jest szybsza, tańsza i mniej stresująca niż proces sądowy. Ugoda mediacyjna po zatwierdzeniu jej przez sąd ma skutek wyroku.