MEDIATOR AUGUSTÓW

Get Adobe Flash player

Cennik


Mediacje pozasądowe (prywatne):

Koszt mediacji prywatnych ustalany jest indywidualnie w zależności od istoty i złożoności sprawy.


Mediacje sądowe:

 W przypadku mediacji skierowanej przez Sąd opłatę, wydatki i koszty postępowania mediacyjnego rozlicza mediator według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 921):
W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.


 W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.


 Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
1. przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

2. wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie; 

3. korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.
4. w razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

Wynik mediacji nie ma wpływu na wynagrodzenie mediatora.


• Jeżeli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy – Sąd zwraca 100% opłaty sądowej stronie, która zapłaciła wnosząc sprawę do sądu.

Jeżeli do zawarcia ugody mediacyjnej dojdzie po rozpoczęciu postępowania sądowego – strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.